Izveštaj o bitnom dogadjaju 01.08.2014

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i Odredaba Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava AD PETROVSKY MLYN objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

 Na osnovu člana 33. Statuta akcionarskog društva PETROVSKY MLYN Bački Petrovac, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 10.07.2014 godine doneo sledeću

O D L U K U

O sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

PETROVSKY MLYN AD BAČKI PETROVAC

 

 Vanredna sednica Skupštine akcionara održaće se dana 01.08.2014 godine, sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama u ulici Maršala Tita broj 14 u Bačkom Petrovcu.

 Za Skupštinu akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

 

1. Izbor predsednika Skupštine.

2. Imenovanje tročlane komisije za glasanje i zapisničara.

3.Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta – MTP i promena pravne forme sa AD na DOO.

 Kao dan akcionara utvrđuje se 22.07.2014 godine. Samo lica koja su akcionari na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

 Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po tačkama 1 i 2 dnevnog reda, a tročetvrtinskom većinom svih akcionara po tačci 3 dnevnog reda.

 U skladu sa Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Komisije za hartije od vrednosti R.Srbije od dana 20.02.2012 godine, akcionari imaju pravo

na nesaglasnost na odluku iz tačke 3. Dnevnog reda, u skladu sa članom 123. Zakona o tržištu kapitala, i mogu da ostvare svoja prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala.

 Sav materijal u vezi predloženog dnevnog reda dostupan je akcionarima u prostorijama PETROVSKY MLYN AD, Maršala Tita br. 14, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 časova, i biće prezentiran na samoj sednici Skupštine akcionara.

 

U Bačkom Petrovcu, 10.07.2014

Predsednik Odbora direktora

dipl.ing. Rastislav Struhar