Na osnovu ?lana 65. Zakona o tržištu kapitala i Odredaba Pravilnika o sadržini i na?inu izveštavanja javnih društava AD PETROVSKY MLYN objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGA?AJU

 Na osnovu ?lana 33. Statuta akcionarskog društva PETROVSKY MLYN Ba?ki Petrovac, Odbor direktora je na sednici održanoj dana 10.07.2014 godine doneo slede?u

O D L U K U

O sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

PETROVSKY MLYN AD BA?KI PETROVAC

 

 Vanredna sednica Skupštine akcionara održa?e se dana 01.08.2014 godine, sa po?etkom u 12.00 ?asova, u prostorijama u ulici Maršala Tita broj 14 u Ba?kom Petrovcu.

 Za Skupštinu akcionara predlaže se slede?i

DNEVNI RED:

 

1. Izbor predsednika Skupštine.

2. Imenovanje tro?lane komisije za glasanje i zapisni?ara.

3.Donošenje odluke o povla?enju akcija sa regulisanog tržišta – MTP i promena pravne forme sa AD na DOO.

 Kao dan akcionara utvr?uje se 22.07.2014 godine. Samo lica koja su akcionari na taj dan imaju pravo na u?eš?e u radu skupštine.

 Skupština donosi odluke obi?nom ve?inom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po ta?kama 1 i 2 dnevnog reda, a tro?etvrtinskom ve?inom svih akcionara po ta?ci 3 dnevnog reda.

 U skladu sa Pravilnikom o na?inu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slu?aju isklju?enja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Komisije za hartije od vrednosti R.Srbije od dana 20.02.2012 godine, akcionari imaju pravo

na nesaglasnost na odluku iz ta?ke 3. Dnevnog reda, u skladu sa ?lanom 123. Zakona o tržištu kapitala, i mogu da ostvare svoja prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala.

 Sav materijal u vezi predloženog dnevnog reda dostupan je akcionarima u prostorijama PETROVSKY MLYN AD, Maršala Tita br. 14, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 ?asova, i bi?e prezentiran na samoj sednici Skupštine akcionara.

 

U Ba?kom Petrovcu, 10.07.2014

Predsednik Odbora direktora

dipl.ing. Rastislav Struhar